Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.

Användarvillkor

Användarvillkor för 360Player

Senast uppdaterad: 2022-05-25

(Maskinöversatt – De allmänna termerna på svenska är rätt lagtext)

Välkommen till 360Player!

Tack för att du använder våra produkter och tjänster ("Tjänster"). Tjänsterna tillhandahålls av 360Player AB. ("360Player"), med säte i Täby, Hästängsvägen 2, 183 77 Täby, Sverige.

Genom att använda våra Tjänster godkänner du dessa villkor. Läs igenom dem noggrant.

Vi erbjuder många olika typer av Tjänster, så ibland kan ytterligare villkor eller produktkrav gälla (inklusive åldersgränser). Ytterligare villkor tillhandahålls i anslutning till de relevanta Tjänsterna, och dessa ytterligare villkor blir en del av ditt avtal med oss om du använder Tjänsterna ifråga.

Användning av våra Tjänster

Du måste följa alla policyer som du får tillgång till via Tjänsterna.

Missbruka inte våra Tjänster. Du får till exempel inte störa våra Tjänster eller försöka komma åt dem med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller. Du får endast använda våra Tjänster i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive tillämpliga lagar och regler avseende export och återexport. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig våra Tjänster om du inte uppfyller våra villkor eller policyer eller om vi utreder misstänkta oegentligheter.

Genom att använda våra Tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra Tjänster eller det innehåll som du kommer åt. Du får inte använda innehåll från våra Tjänster om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i våra Tjänster. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med våra Tjänster.

En del innehåll som inte tillhör 360Player visas i våra Tjänster. Ansvaret för detta innehåll vilar helt på det företag som gör det tillgängligt. Vi kan granska innehåll för att avgöra om det är olagligt eller strider mot våra policyer och ta bort eller vägra att visa innehåll som vi skäligen anser strida mot våra policyer eller lagen. Det innebär inte nödvändigtvis att vi granskar innehåll, så utgå inte från att vi gör det.

I samband med din användning av Tjänsterna kan vi skicka meddelanden om tjänster, administrativa meddelanden och annan information till dig. Du kan välja bort vissa typer av sådan kommunikation.

Ditt konto på 360Player

Du behöver ett 360Player-konto för att använda våra Tjänster. Skydda ditt 360Player-konto genom att hålla lösenordet hemligt. Du ansvarar för all aktivitet som sker i eller via ditt 360Player-konto. Använd inte lösenordet till ditt 360Player-konto i externa tjänster eller program. Om du får kännedom om obehörig användning av ditt lösenord eller ditt 360Player-konto ska du i första hand byta lösenord. Du kan också kontakta support@360player.com för åtgärd.

Sekretess och upphovsrätt

I 360Players sekretesspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och skyddar din integritet när du använder våra Tjänster. Genom att använda våra Tjänster accepterar du att 360Player kan använda dessa uppgifter i enlighet med våra sekretesspolicy.

Ditt innehåll i våra Tjänster

I vissa av våra Tjänster kan du överföra, skicka in, lagra och skicka eller ta emot innehåll. Du behåller den immateriella äganderätten som du har till det innehållet. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig.

När du överför, skickar in, lagrar och skickar eller tar emot innehåll till eller via våra Tjänster ger du 360Player (och våra samarbetspartners) en global licens att använda, värdlagra, spara, återge, ändra, skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt innehåll fungerar bättre med våra Tjänster), kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet. Rättigheterna som du beviljar i licensen gäller endast i syfte att driva, marknadsföra och förbättra våra Tjänster, samt utveckla nya Tjänster. Denna licens fortsätter att gälla så länge du har ett konto på 360Player även om du upphör att använda våra Tjänster.

Våra automatiserade system analyserar ditt innehåll i syfte att förse dig med produktfunktioner som är relevanta för dig, till exempel anpassade erbjudanden. Analysen sker när innehållet skickas, tas emot eller när det lagras.

Mer information om hur 360Player använder och lagrar innehåll finns i sekretesspolicyn. Om du skickar in synpunkter och förslag gällande våra Tjänster kan vi använda dina synpunkter och förslag utan några förpliktelser gentemot dig.

Användargenererat innehåll

Som ett villkor för användning lovar du att inte använda tjänsterna i något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Som exempel, och inte som en begränsning, samtycker du till att inte använda tjänsterna:

  • Att missbruka, trakassera, hota, utge sig för att vara en annan person eller skrämma någon.
  • Att publicera eller överföra, eller se till att visuellt innehåll eller kommunikation publiceras eller överförs, som är ärekränkande, förtalande, obscent, pornografiskt, kränkande, stötande, profan eller som inkräktar på någon persons rättigheter.

360Player tillåter användare av våra tjänster att rapportera användargenererat innehåll. Om det användargenererade innehållet bryter mot dessa villkor kan innehållet komma att tas bort.

Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra användare som använder våra tjänster. 360Player förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka tvister mellan dig och andra användare.

Om programvara i våra Tjänster

När en Tjänst kräver eller inkluderar hämtningsbar programvara är det möjligt att denna programvara uppdateras automatiskt på din enhet när en ny version eller funktion blir tillgänglig. Vissa Tjänster kan tillåta att du ändrar dina inställningar för automatisk uppdatering.

360Player ger dig en personlig, global, royaltyfri, ej överlåtbar och icke-exklusiv licens att använda programvara som 360Player tillhandahåller dig som en del av Tjänsterna. Det enda syftet med denna licens är att du ska kunna använda Tjänsterna så som de tillhandahålls av 360Player, i enlighet med dessa villkor. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av våra Tjänster eller vår inkluderade programvara, och du får inte heller bakåtkompilera eller försöka extrahera källkoden till någon sådan programvara, förutom i den utsträckning som dessa begränsningar är förbjudna enligt lag eller om du har skriftligt tillstånd från oss.

Programvara med öppen källkod är viktig för oss. En del programvara som används i våra Tjänster kan erbjudas enligt en öppen källkodslicens som vi gör tillgänglig för dig. Det kan finnas bestämmelser i den öppna källkodslicensen som uttryckligen har företräde framför en del av dessa villkor.

Modifiering och uppsägning av våra Tjänster

Vi ändrar och förbättrar hela tiden våra Tjänster. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner och vi kan ta bort eller avbryta en Tjänst helt och hållet.

Du kan när som helst sluta använda våra Tjänster, även om vi skulle tycka att det var tråkigt. 360Player kan också när som helst upphöra att tillhandahålla dig våra Tjänster eller lägga till eller skapa begränsningar avseende Tjänsterna.

Vi anser att dina uppgifter tillhör dig och att din åtkomst till dessa uppgifter är viktig. Om vi avbryter en Tjänst kommer vi, när så skäligen är möjligt, att ge dig en rimlig förvarning och en chans att hämta ut din information från Tjänsten.

Våra garantier och friskrivningar

Vi tillhandahåller våra Tjänster med en kommersiellt rimlig nivå av kunnighet och omsorg, och vi hoppas att du kommer tycka om dem. Det finns dock vissa saker som vi inte lovar om våra Tjänster.

OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR ELLER YTTERLIGARE VILLKOR LÄMNAR VARKEN 360PLAYER ELLER DESS LEVERANTÖRER ELLER DISTRIBUTÖRER NÅGRA SPECIFIKA LÖFTEN OM TJÄNSTERNA. VI GÖR EXEMPELVIS INGA ÅTAGANDEN OM INNEHÅLLET I TJÄNSTERNA, TJÄNSTERNAS SPECIFIKA FUNKTION, DERAS TILLFÖRLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, ELLER FÖRMÅGA ATT UPPFYLLA DINA BEHOV. VI TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA I BEFINTLIGT SKICK.

Ansvar för våra Tjänster

NÄR DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG ÄR 360PLAYER OCH 360PLAYERS LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER INTE ANSVARIGA FÖR UTEBLIVEN VINST, INTÄKT ELLER FÖRLORAD DATA, EKONOMISK ELLER INDIREKT SKADA, SKADESTÅND PÅ GRUND AV SÄRSKILD SKADA, FÖLJDSKADA, SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE ELLER STRAFFSKADESTÅND.

I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG SKA DEN TOTALA ANSVARSSKYLDIGHETEN FÖR 360PLAYER OCH DESS LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER, FÖR ALLA ANSPRÅK ENLIGT DESSA VILLKOR, INKLUSIVE FÖR EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VARA BEGRÄNSAD TILL DET BELOPP SOM DU BETALADE TILL OSS FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA (ELLER, OM VI SÅ VÄLJER, FÖR ATT LEVERERA TJÄNSTERNA TILL DIG IGEN).

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA 360PLAYER OCH DESS LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM INTE SKÄLIGEN KAN FÖRUTSES.

Företag-, förbund eller föreningsanvändning (”Företag”) av våra Tjänster

Om du använder våra Tjänster i Företagets namn är det Företaget som godkänner dessa villkor. Företaget ska hålla 360Player och dess dotterbolag, samarbetspartners, tjänstemän, företrädare och anställda skadeslösa mot eventuella anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med din användning av Tjänsterna eller till följd av avtalsbrott, inklusive ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

Om dessa villkor

Vi kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för en Tjänst, exempelvis för att avspegla ändringar i lag eller i våra Tjänster. Vi meddelar dig när vi uppdaterar villkoren. Ändringar gäller inte retroaktivt. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för en Tjänst ska du sluta använda Tjänsten.

Dessa villkor reglerar relationen mellan 360Player och dig. De skapar inga förmånsrättigheter för någon tredje part.

Om du inte följer dessa villkor och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi frånsäger oss några rättigheter som vi kan ha (exempelvis att vidta åtgärder i framtiden).

Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart kommer det inte att påverka några andra villkor.

Svensk Lag ska gälla för alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor eller Tjänsterna. Alla anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor eller Tjänsterna ska exklusivt lösas i Svensk domstol eller genom Förenklad skiljeförfarande, och du och 360Player accepterar att dessa domstolar har domsrätt.

Mer information om hur du kontaktar 360Player finns på vår kontaktsida.